Siódme zarządzenia Biskupa Drohiczyńskiego organizacji duszpasterstwa w czasie drugiej fali epidemii

Nasila się atak pandemii, będącej dla nas czasem próby i okazją do pokazania mocy naszej wiary, solidarnego wychodzenia z miłością naprzeciw ludziom potrzebującym, chorym, starszym i zdjętym lękiem. Jesteśmy też wezwani, aby w duchu odpowiedzialności za siebie i za innych, uznać i zastosować się do wprowadzonych zasad bezpieczeństwa.

W związku ze znacznym wzrostem liczby zarażeń i wprowadzeniem na terenie całej Polski tzw. strefy czerwonej, odpowiadając na Apel Przewodniczącego KEP Abpa Stanisława Gądeckiego z 23 października 2020 r. i respektując przepisy wydane przez Radę Ministrów RP, niniejszym pragnę zakomunikować, że do odwołania w Diecezji Drohiczyńskiej będą obowiązywały następujące zasady:

1. Dyspensa od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane, pozostająca w mocy na podstawie poprzednich dekretów wydawanych w stanie epidemii, obejmowała tylko tych diecezjan i osoby przebywające na terenie Diecezji Drohiczyńskiej, które:

a) są podeszłym wieku,

b) przechodzą kwarantannę,

c) mają objawy infekcji, złe samopoczucie,

d) odczuwają obawę przed zarażeniem.

Na czas trwania czerwonego alertu dyspensa zostaje rozszerzona na pozostałe osoby. Proszę jednak, aby zgodnie z nakazem zawartym w kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, osoby korzystające z dyspensy nabożnie przeżyły dzień święty, tj. poświęciły odpowiedni czas na modlitwę i uczestniczyły duchowo we Mszy św. transmitowanej za pośrednictwem środków masowego przekazu.

Proszę jednak, aby wierni Diecezji Drohiczyńskiej, w której jest dużo parafii niewielkich, starali się uczestniczyć w liturgii w kościele przynajmniej raz w miesiącu.

2. Proszę Księży Proboszczów o umieszczenie na drzwiach kościołów i kaplic informacji o liczbie osób mogących uczestniczyć w sprawowanej liturgii lub adoracji Najświętszego Sakramentu, zgodnie z aktualnymi przepisami państwowymi (obecnie – jedna osoba na 7 m2). Proszę też o włączanie w cieplejsze dni głośnika zewnętrznego, dzięki czemu dodatkowa grupa wiernych będzie mogła uczestniczyć w liturgii, z zachowaniem przepisanego dystansu. Ponadto w parafiach, w których posługuje zespół kapłanów, należy rozważyć, czy nie dałoby się zwiększyć liczby Mszy świętych, modyfikując godziny celebracji.

3. Przypominam o obowiązku zakrywania nosa i ust (noszenia maseczek lub przyłbic) podczas liturgii wewnątrz obiektów sakralnych oraz poza nimi. Ten obowiązek nie dotyczy celebransa (koncelebransów). Lektorzy i psalmiści mogą zdjąć osłonę ust i nosa tylko w czasie czytania lub śpiewu. Duszpasterze w czasie udzielania Komunii świętej lub zbierania ofiar na tacę winni założyć osłonę.

4. Księża Proboszczowie niech zadbają o umieszczenie pojemników z płynem dezynfekcyjnym przy wejściach do kościoła, przy tabernakulum, przy konfesjonale i w zakrystii. Celebransi mają zdezynfekować ręce przed Mszą świętą i ponadto przed udzielaniem Komunii świętej (dotyczy to również innych szafarzy).

5. Szafarze Komunii świętej niech dają wiernym możliwość wyboru sposobu przyjęcia Ciała Pańskiego – do ust lub na rękę, nie zmuszając jednak do żadnego z tych sposobów. Niech też za każdym razem ogłaszają porządek udzielania.

6. Na kratkach konfesjonałów należy umieścić folię i obok postawić płyn dezynfekcyjny z rozpylaczem oraz kartkę z czytelną prośbą do penitentów o zdezynfekowanie folii po odbyciu spowiedzi. W okresie epidemii nie należy używać konfesjonałów zamkniętych (szafowych).

7. Nawiązując do Apelu Przewodniczącego KEP, zachęcam wiernych – szczególnie starszych i schorowanych – do indywidualnego nawiedzania cmentarzy, począwszy od tygodnia poprzedzającego uroczystość Wszystkich Świętych, do końca listopada. Zgodnie z dekretem Penitencjarii Apostolskiej z dnia 22 października br., odpust zupełny za zmarłych można zyskać – jak co roku – przez 8 dni, jednak nie muszą to być pierwsze dni listopada, ale dowolne dni w obrębie całego miesiąca. Pełniejsze informacje o warunkach uzyskania odpustu przekażą duszpasterze. Można je także znaleźć w Internecie.

Duszpasterze są proszeni o roztropną ocenę, czy można bezpiecznie zorganizować Mszę świętą oraz nabożeństwo na cmentarzu. W myśl wspomnianego Apelu bardziej właściwe – szczególnie w większych parafiach, mających duże cmentarze – byłoby zrezygnowanie z tradycyjnej procesji z kościoła i Mszy świętej na cmentarzu, a w to miejsce odprawianie nabożeństw w mniejszych grupach w kolejne dni listopada.

8. Proszę Księży Proboszczów, aby za pośrednictwem swego Dziekana powiadomili naszą Kurię Diecezjalną o każdej trudnej sytuacji w parafiach, o potwierdzonym zarażeniu któregoś z duszpasterzy lub nałożonej kwarantannie. Proszę też o przekazanie informacji, czy jest możliwe zapewnienie opieki duszpasterskiej w parafii z pomocą Księży ze swego dekanatu, czy też konieczne jest wsparcie Kapłanów z zewnątrz.

Bardzo serdecznie dziękuję za właściwą postawę podczas trwającej epidemii. Dziękuję Duszpasterzom za ich gorliwość w szukaniu ludzi i elastyczność w modyfikowaniu metod i narzędzi pastoralnych. Osobom konsekrowanym za modlitwę i wszelkie zaangażowanie w niesienie pomocy osobom zagrożonym. Wiernym świeckim za cierpliwość, wiarę i wszelką życzliwość. Chylę czoła przed wszystkimi służbami czuwającymi nad naszym bezpieczeństwem. Na szczególne podziękowanie zasługują pracownicy Służby Zdrowia, którzy z nadludzkim wysiłkiem i mimo zagrożenia ich zdrowia pełnią posługę samarytańskiej miłości.

Szanowni Państwo! Nie da się ująć w słowa Waszego poświęcenia i każdy wyraz wdzięczności wydaje się być za mały. Duchowo Wam towarzyszymy i modlimy się za Was! Wszystkich proszę o dalszą ufną modlitwę, o śpiewanie w kościołach Suplikacji w okresie przedłużającego się i narastającego zagrożenia epidemicznego. Proszę też ludzi młodszych i cieszących się dobrym zdrowiem, szczególnie tych, którzy działają w parafialnych zespołach Caritas, o chętne okazywanie pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym. Przekazuję też informację o uruchomionym przez nasz Rząd programie pn. Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów. W jego ramach osoby powyżej 70.  roku życia, dzwoniąc pod numer infolinii 22 505 11 11, będą mogły uzyskać pomoc w dostarczeniu produktów pierwszej potrzeby.

Mając ufność w Bogu z serca wszystkim Wam błogosławię.

/-/ +Piotr Sawczuk 

Biskup Drohiczyński

/-/ Ks. prał. Zbigniew Rostkowski

Kanclerz Kurii